חוק פנסיה חובה

חוק פנסיה חובה

ביום 1/1/2008 נכנס לתוקף צו הרחבה בנושא ביטוח פנסיוני מקיף במשק. הצו חל על כל העובדים והמעבידים בישראל.
בהתאם להוראות הצו, כל עובד שאין לו הסדר פנסיוני עדיף על הוראות הצו יהיה זכאי להיות מבוטח עפ"י צו זה. הביטוח חייב להעשות בקרן פנסיה או בקופת גמל לקצבה, לרבות ביטוח מנהלים ובלבד שהביטוח יכלול כיסויים למקרים של מוות (שארים) ונכות (אובדן כושר עבודה).

הודעה בכתב
על העובד להודיע למעבידו בכתב על קרן או קופה בה הוא בוחר. במידה ואין הוא עושה כן יבטח אותו המעביד בקרן פנסיה מקיפה חדשה.

מועדי ההודעה:
א. מי שיתחיל לעבוד לאחר מועד כניסתו של צו זה – 60 יום מיום תחילת עבודתו.
ב. מי שמועסק 9 חודשים ויותר לפני מועד כניסתו לתוקף של הצו (1/1/08) לכל המאוחר ביום 1/2/2008.
ג. מי שמועסק פחות מ- 9 חודשים טרם מועד כניסתו לתוקף של הצו – 60 יום לפני מועד זכאותו.

מועדי הזכאות של העובד
מועדי הזכאות של העובדים הינם כדלקמן:
א. בשנת 2008 תעמוד לעובד הזכות לאחר שסיים 9 חודשי עבודה. למען הסר ספק, עובד שביום1/1/2008 מועסק 9 חודשים ויותר, ביצוע ההפרשות בגינו יחל ביום 1/1/2008! עובד שביום 1/2/2008 מועסק 9 חודשים ביצוע ההפרשות בגינו יחל ביום 1/2/2008 וכן הלאה.

ב. החל משנת 2009 תקופת ההמתנה תקוצר ל- 6 חודשים.

ג. למרות האמור לעיל, עובד שיתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהוא יהיה זכאי לביצוע ההפרשות החל מהיום הראשון לעבודתו, ההפרשות תבוצענה לאחר 3 חודשי עבודה או בתום שנת המס – המועד המוקדם וזאת רטרואקטיבית ליום תחילת עבודתו של העובד.

גובה השכר המבוטח

א. השכר המבוטח של העובד לצורך ההפרשות הינו שכר העובד ורכיביו כמשמעם בחוק ובתקנות פיצויי פיטורין.

ב. חובת הביטוח הפנסיוני חלה על השכר המשולם לעובד או השכר הממוצע במשק כפי שיעודכן מעת לעת הנמוך מבין
השניים.

שיעורי ההפרשה מהשכר כפי שהוגדר בסעיף 4 לעיל הינם בהתאם לטבלה המצ"ב והם ישולמו מידי חודש בחודשו.

שיעורי ההפרשות הולכים וגדלים וזאת עד לשנת 2014.


(*) מבדיקה שערכנו עם היועצים המשפטיים של חשבים עולה:

א. מי שהופרש לו בשנת 2013 עבור פנסיה חובה 5% עובד, 5% מעסיק ו5% לפיצויים אז יופרש לו מ1/1/2014 5.5% עובד, 6% מעסיק ו6% פיצויים.

ב. מי שהופרש לו בשנת 2013 עבור פנסיה או ביטוח מנהלים 5% עובד, 5% מעביד ו8.33% לפיצויים אז לא יהיה שינוי בהפרשות שלו בשנת 2014.

נבקשכם לבדוק שלכל העובדים שלהם ותק של 3 חודשים בעלי פוליסות ממעביד קודם ועובדים בעלי ותק של חצי שנה ללא פוליסה ממעביד קודם – יש פוליסות לביטוח ופנסיה.

תשלומי המעבידים לפי צו זה לפיצויי פיטורין בשעורים המפורטים בטבלה שבסעיף הקודם יבואו במקום תשלום פיצויי פיטורין בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין, בגין השכר, הרכיבים, התקופות והשעורים בגינם נעשתה ההפרשה.
היינו, בגין השכר שבוטח לא תחול על מעביד חובת השלמה ו/או תשלום נוסף. מעביד שיפריש 8.33% (שיעור העולה על הנדרש בצו) יהיה פטור לחלוטין מחובת השלמה כלשהיא.

כל מי שהינו ביום הקובע בגיל 50 ומעלה יכול להצטרף לפי בחירתו לקופת גמל הונית וזאת באמצעות הודעה בכתב שימסור למעביד.