דיני עבודה והעסקת עובדים

ביום 02.03.2014 פורסמה ברשומות הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי לפי חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2011- (להלן: "ההודעה").
ביוני 2012 נכנס לתוקף החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2011- (להלן: "החוק").
במסגרת החוק, בין היתר, מוסמך מפקח עבודה בכיר להטיל עיצום כספי על מעביד בשל הפרת חוקי העבודה המנויים בתוספת השנייה לחוק.
גובה העיצום לגבי יחיד המעסיק עובדים שלא במסגרת עסק, משלח יד או פעילות ציבורית –מחצית מסכום העיצום כפי שיפורט להלן.
כמו כן, החוק מטיל אחריות ישירה על מנהל כללי של מעביד שהוא תאגיד וקובע כי הוא חייב לפקח ולנקוט את כל האמצעים הסבירים למניעת הפרה של ההוראות המפורטות בתוספת.
במקרה של הפרת אחת ההוראות המנויות בתוספת, רשאי מפקח עבודה בכיר לשלוח למנהל הכללי התראה על מנת שינקוט אמצעים להפסקת ההפרה תוך פרק זמן קצוב. באם לא ננקטו האמצעים על ידי המנהל הכללי, חזקה כי המנהל הכללי הפר חובתו וניתן להטיל עליו עיצום כספי באופן אישי בשיעור רבע מגובה העיצום הקבוע לאותה הפרה, אלא אם כן יוכיח כי עשה ככלשניתן כדי למלא חובתו.

החוק קובע שלוש דרגות של עיצומים בהתאמה להפרה שבוצעה.

במסגרת ההודעה עודכנו סכומי העיצום הכספי כמפורט להלן:

1. דרגה 1 - בגין הפרה של אחת ההוראות המנויות בחלק א' לתוספת השנייה לחוק (כגון ניהול פנקס חופשה ופנקס שעות עבודה) – 5,110 ש"ח (במקום 5,010 ש"ח).

2. דרגה 2 - בגין הפרה של אחת ההוראות המנויות בחלק ב' לתוספת השנייה לחוק (כגון מסירת הודעה על תנאי עבודה או על שינוי בתנאי עבודה, מסירת תלוש שכר ומתן אישור בכתב בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עובד-מעביד) - 20,420 ש"ח (במקום 20,040 ש"ח).

3. דרגה 3 - בגין הפרה של אחת ההוראות המנויות בחלק ג' לתוספת השנייה לחוק (כגון תשלום שכר מינימום ותשלומים מכוח צווי הרחבה בעניין פנסיה) – 35,740 ש"ח (במקום 35,070 ש"ח).

אתרים חשובים לקבלת מידע בנושא העסקת עובדים ודיני עבודה

ביטוח לאומי - מעסיקים

חשבים - כל עובד

עובדים-דיני עבודה וזכויות בעבודה

כל זכות