ביקורת פנימית

המטרה של ביקורת פנימית הינה להוות כלי ניהולי המסייע להנהלה הבכירה בארגון לקדם ולממש את מטרות ארגון, תוך כדי הערכת סיכונים ומתן פתרונות הולמים למניעתם. ניתוח סיכונים בארגון והצעת דרכים לפתרונם נועדה לשם קידום יעדי הארגון ושמירה על רכושו של הארגון. עבודת המבקר הפנימי מוגדרת בתוכנית עבודה שנתית ומתעדכנת בהתאם לצורך.

בתום הביקורת הפנימית, מגיש המבקר דוח הכולל את ממצאי הביקורת והמלצות לחיזוק נקודות התורפה בגוף המבוקר.

ביקורת פנימית מבוצעת בידי מבקר פנים אשר פעילותו אינה תלויה בגוף המבוקר ומבוצעת באופן אובייקטיבי.

הביקורת הפנימית מסייעת לארגון להשיג את מטרותיו באמצעות בחינת אפקטיביות, יעילות הארגון, שמירה על הוראות החוק, לרבות שמירה על נוהל תקין וטוהר המידות בגוף המבוקר. הביקורת הפנימית נערכת בהתאם לסטנדרטים לעיסוק מקצועי בביקורת פנימית אשר נקבעה על ידי לשכת המבקרים הפנימיים בישראל.

חוקי ביקורת פנימית, התשנ"ב 1992 קובעים כי חברות ציבוריות, בנקים, חברות ביטוח, גופים שמבקר המדינה מפקח עליהם וגופים אשר ממומנים באמצעות תקציב המדינה, חייבים במינוי מבקר פנימי.

תפקידו של מבקר הפנים לבחון את:

תקינות פעילות הגוף המבוקר ובחינת אפקטיביות הבקרות הפנימיות.

תקינות עסקאות הנעשות בין הגוף המבוקר לבין נושאי משרה בגוף המבוקר.

שמירה על הוראות החוק, ניהול תקין, טוהר המידות, חסכון ויעלות בגוף המבוקר.

קיום ההוראות אשר מחייבות את הארגון המבוקר ונקודות חולשה שהארגון חשוף להן.

אופן קבלת החלטות בגוף המבוקר.

בקורת

שירותי ביקורת פנימית במשרדנו

המשרד עוסק בביקורת פנימית משנת 1985. שירותי הביקורת ניתנים לחברות ציבוריות תעשייתיות (כולל חברות קיבוציות), מוסדות ציבור, מלכ"רים, עמותות ואגודות, עיריות וחברות ציבוריות.

המשרד מועסק, כאמור, גם בכפוף למבקר הפנים של הארגון, תוך תיאום שוטף של עבודת הביקורת עם מבקר הפנים.

עבודת הביקורת נעשית בשיתוף פעולה מלא עם הנהלות הארגונים ועם ועדות הביקורת והדירקטוריונים - החל משלב הגשת/הכנת תכנית העבודה השנתית ועד לאישור דוחות הביקורת על ידי הדירקטוריון ויישומם הלכה למעשה.

דוחות הביקורת מוגשים באופן שוטף המאפשר יישום המלצות בזמן אמת - ומשרדנו שותף לדיונים בהנהלות האירגונים, ועדות הביקורת או ישיבות הדירקטוריון.

עבודות הביקורת המבוצעות על ידי משרדנו כוללות את כל קשת הנושאים הקשורים לניהול הגופים המבוקרים והמהווים נקודות מפתח בביקורת.

להלן ראשי פרקים של נושאי ביקורת בהם עסק משרדנו:

1. נושאים כלכליים ועסקיים

1.1 ניהול חוזי בנייה והשכרה, ועריכת תחשיבי תמחיר בחברות נדל"ן ובחברות ניהול. 1.2 נושאים בנקאיים המחייבים שילוב תחשיבים לרבות בדיקות מימון וריבית. 1.3 חוות דעת מקצועיות לרבות פרשנות משפטית לחוזים והופעה בבתי משפט. 1.4 תקציב ובקרה תקציבית - לרבות תקציבי השקעות ותקציבים מיוחדים. 1.5 מערכי תמחיר - לרבות איסוף מידע ממערכי ייצור וביצוע. 1.6 הכנת הצעות מסחריות ועסקיות - לרבות ייעוץ בהכנת חוזי התקשרות. 1.7 מערכי שכר - לרבות נהלי עבודה ובדיקת שכר ותנאים סוציאליים. 1.8 ציוד ומוצבה - קיום, בעלות, ערך, שלמות, תקינות וחוזי השכרה.

2. נושאים מינהליים והנדסיים

2.1 ביקורת בחברות ציבוריות העוסקות בפיתוח, בנייה ותפעול (השכרה וניהול) של מרכזי קניות ומבנים להשכרה. 2.2 ביקורת ביחידות עירוניות - ניהול תקציבי ועמידה בדרישות החוק והנהלים. 2.3 נהלים - כפיפות וסמכויות, מערכות בקרה ומבדק פנימי וסיוע בהכנת נהלים. 2.4 ביקורת ענ"א - לרבות אבטחת מידע, נהלי גיבוי ושמירת מידע ועוד. 2.5 בטיחות וגיהות - לרבות עבודת ממונה הבטיחות וקצין הבטיחות בתעבורה. 2.6 מערכי תחזוקה וייצור - לרבות יחידות תפ"י. 2.7 מערכות רכש ומלאי - לרבות בקרת איכות הרכש וניהול מעבדות. 2.8 ניהול ייצור מבוזר - לרבות עבודה מול ספקים וקבלני משנה.

3. נושאים נוספים

מעת לעת נדרש משרדנו לבצע בדיקות מיוחדות - גם במסגרת תפקידנו כמבקר פנים וגם במקרים של עבודה ספציפית עבור לקוחות פרטיים ומוסדות - ובהם:

3.1 ביצוע ביקורת חקירתית - לרבות איתור רישומים כוזבים/מטעים, היעדר תום לב, הטעייה ומצגות שווא בחוזים והסכמים מסחריים, גניבות ומעילות.

3.2 בקרת איכות - משרדנו בדק עבודת מערכי בקרת איכות בגופים שונים כחלק מדרישות לצורך הסמכה לתקני ISO.