טופס 101

הבהרות למעסיקים לגבי מילוי כרטיסי עובד (טופס 101)

טופס 101 מכונה גם כרטיס עובד ומשמש את המעביד כראיה וכמסמך עבודה לחישוב המס לעובד.

עובד (פרט לעובד יומי או עובד זר) מחויב למלא את הטופס בתוך שבוע ימים מהיום שהחל לעבוד או ביום שקיבל את משכורתו לראשונה, המוקדם מביניהם.

כמו כן, על המעביד לוודא כי העובד ממלא את הטופס באחד בינואר של כל שנה שלאחר מכן.

במידה וחל שינוי באחד הפרטים המופיעים בטופס, חייב העובד להודיע על כך למעבידו תוך שבוע ימים מתאריך השינוי, ההודעה תעשה ע"י מילוי טופס 101 חדש עם הפרטים המעודכנים.

דוגמאות לפרטים המופיעים בטופס והמשפיעים על אופן חישוב המס לעובד:

& לידת ילד/ה

& שחרור / גיוס לצה"ל

& שינוי סטטוס – נישואים/גירושים/התאלמנות

& קבלת תואר ממוסד אקדמאי מוכר – מחוייב גם במילוי טופס 119

& התחלת עבודה נוספת

החל מינואר 2014, על העובד לצרף לטופס צילום תעודת זהות כולל הספח וכן לסמן האם ילדיו המופיעים בטופס ה-101 נמצאים עימו והאם הוא מקבל עבורם קצבת ילדים מביטוח לאומי - נא שימו לב לשינוי וודאו כי הטופס ממולא כראוי.

עובד המקבל משכורת בעד עבודה נוספת, חייב לעדכן את אחד המעבידים כי הוא מקבל משכורת נוספת בעבודה של יותר מחמש שעות במקום נוסף או שהוא מקבל קצבה חייבת מס.

מערכת אינטרנטית של רשות המיסים - תיאום מס בלי לקום מהמחשב

עובד המקבל משכורת (הכנסת עבודה או קצבה) מיותר ממעביד אחד, או שיש לו הכנסה חייבת אחרת, רשאי לבקש אישור על תיאום מס ובכך למנוע תשלום מס ביתר במהלך שנת המס.

לתשומת ליבך:

- במידה ותרצה לשדר את הבקשה לתיאום מס, יקלטו הנתונים במערכת לאחר הקשת "עדכון" ויופקו אישורים על תיאום המס אותם תוכל להדפיס במדפסת האישית שלך.

- בעת הפקת תיאום המס במערכת, יופיע על המסך מספר אסמכתא אשר ישמש אותך בעתיד להדפסת העתקי האישורים.

- להדפסת העתקי אישורים יש ללחוץ על לשונית "העתקי אישורים" בתפריט העליון.

מי רשאי לבצע תיאום מס באמצעות המערכת
1. מי שיש לו הכנסות מהסוגים הבאים:
- משכורת/ שכר עבודה בסכום כולל שאינו עולה על 444,480 ₪ לשנה (תקרת ההפרשה השנתית לקופת גמל לקצבה), מכל משלמי המשכורת.
- קצבת פרישה (פנסיה ממעביד לשעבר או מקופת גמל) - למי שלא הגיע לגיל פרישה, או למי שהגיע לגיל פרישה ואינו חייב במס בגין כל הכנסותיו.
- תשלומים אחרים (כגון: שכר אומנים, שכר מרצים ועוד).
2. מי שמבקש הקלות/זיכויים שניתנים באמצעות המערכת.

מי אינו רשאי לבצע תיאום מס באמצעות המערכת
- מי שיש לו הכנסה שאינה נמצאת ברשימת ההכנסות המופיעות במערכת.
- מי שהכנסותיו ממשכורת (מכל המעבידים) עולה על 444,480 ₪ לשנה.
- מי שכבר נערך לו תיאום מס בשנה הנוכחית, בין אם עשה זאת בעצמו באינטרנט ובין אם על ידי מייצג מוסמך או משרד פקיד השומה.
- מי שמבקש פטור לקצבה (פנסיה) או פטור לפיצויי פרישה.
- מי שמקבל קצבת פרישה (פנסיה ממעביד לשעבר או מקופת גמל)- למי שהגיע לגיל פרישה וחייב במס בגין כלל הכנסותיו.
- מי שמבקש הקלות מס מיוחדות שאינן מופיעות במערכת זו.