דוחות אישיים

אנו נותנים שירותים מלאים לעצמאיים, כולל דיווחים שוטפים לרשויות המס, ניהול ספרים והכנת כל הדוחות השנתיים לרשויות המס.

דיווחים אלה כוללים ניצול מקסימאלי של ההוצאות המותרות על פי החוק לצורך צמצום החבות למס הכנסה ולביטוח לאומי.

השירות כולל גם יעוץ וטיפול שוטף מול רשויות המס במהלך השנה.

הגשת דוח מקוון

כל אדם החייב להגיש דוח למס הכנסה ויש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד, נדרש להגיש את הדוח השנתי רק לאחר שידורו באופן מקוון.

דוח "מקוון" ייחשב דוח המוגש לאחר ששודר באינטרנט (באתר רשות המיסים) או על ידי מייצגים בחיבור ישיר למערכת המחשב של רשות המיסים.

פטורים מהגשת דוח מקוון

פטורים מהגשת דוח מקוון פטורים מהגשת דו"ח מקוון יחיד שהוא ובן זוגו הגיעו לגיל פרישה (67 בגבר ו-62 באישה) או במקרה של הכנסות נמוכות : אם לכל אחד מבני הזוג אין הכנסה (מחזור בעסק או משלח יד ומשכורת) העולה על 79,800 ₪

וכן בתנאי שסך ההכנסה החייבת של היחיד מכל המקורות אינה עולה על 79,800 ₪ ושל שני בני הזוג אינה עולה על 159,600 ₪.

הפטור אינו חל על בעלי שליטה בחברה או מי שביקש מענק מס הכנסה שלילי .

מועד הגשת הדוח

מי שאינו מנהל את חשבונותיו לפי שיטת החשבונאות הכפולה, חייב להגיש את הדוח עד ליום 30.04 בשנת המס העוקבת לשנת המס של הדוח המוגש.

נישום המנהל את חשבונותיו לפי שיטת החשבונאות הכפולה ומצרף לדוח מאזן וחשבון רווח והפסד, חייב להגיש את הדוח עד ליום 31.05 בשנת המס העוקבת לשנת המס של הדוח המוגש.

יחיד החייב בהגשת דוח מקוון יגיש אותו עד ליום 31.05 בשנת המס העוקבת אלא אם ניתנה לו אורכה למועד אחר.

רשימת המסמכים הנדרשים להכנת דוח אישי

המסמכים המפורטים להלן מתייחסים למגיש הדוח ולבת זוגו .

טופסי 106

טופסי 865 מקוריים ניכויים במקור מהכנסות שאינם משכורת כגון מהרצאות ,הדרכות הופעות וכו'

טופסי 867 אשורים על הכנסות מריבית מהמוסדות הבנקאיים

טופסי 867א אישורים על הכנסות מניירות ערך מהמוסדות הבנקאיים

אשורים מקוריים על תשלומים לקופת גמל .

אשור על תשלום לביטוח מפני אובדן כושר עבודה

אשור על תשלום לקרן השתלמות –לעצמאי בלבד .

יש לציין שאם נתבע ניכוי בשל תשלומים לקופת גמל הרשומה על שם ילדו שהוא מעל גיל 18 יש לצרף בנוסף טופס 158 .

תרומות מוכרות למס הכנסה – על גבי התרומה צריך להיות רשום – תרומה מוכרת לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה . –בשל התרומות המוכרות מתקבלים החזר ממס הכנסה של 35% מסכום התרומה .(בגבולות מסויימים)

אשור על תשלום דמי ביטוח לאומי כעצמאי (גם לשכיר ששילם ביטוח לאומי עבור התקופה שבה היה עצמאי

לשכיר שרוצה לתבוע הוצאות -אשורים על הוצאות שהוצאו לצורך יצירת הכנסה ממשכורת כגון ספרות מקצועית , דמי חבר ללשכות מקצועיים ותשלומים אחרים.

אשור על מועד השחרור מצה"ל.

אשור על קבלת תואר אקדמאי.

אשור על תשלומים בשל החזקתם במוסד מיוחד של הורה בן הזוג , ילד משותקים לחלוטין ומרותקים למיטה בתמידות ,עיוורים או בלתי שפויים או בשל ילד מפגר.

אשור על תשלום מזונות .-הסכם גירושין או פס"ד על החובה לשלם מזונות

מי שחי בנפרד מבן הזוג ומשלם לבן הזוג עבור כלכלת הילדים –מסמכים על חלקו בהוצאות הכלכלה

אשור על תשלומים בשל הנצחת זכרו של בן משפחה שהיה שוטר או חייל שנספה במערכה ובפעולות איבה.

אשור על קבלת פיצויים פטורים ממס –טופס 161 או אישור מפקיד השומה

אשור על פריסת הפיצויים חייבים במס (מחודש מאי 2006 האשור נמצא במערך הממוחשב מס הכנסה).

אשור על פריסת שבח ממכירת מקרקעין.

לעצמאי (ובמקרים מסוימים גם לשכיר)

טופס פחת

טופס ניכוי בשל פחת

טופס- 1344 הפסדים מועברים – משנים קודמות

טופס1213 לנישום שביצע תכנון מס מיוחד.

טופס 4431 בני זוג העובדים בעסק משותף ודורשים חישוב מס נפרד .

לצורך קבלת החזר מס -צילום שיק של חש' הבנק

אשור על השקעה במחקר מדעי

אשור על השקעה בסרטים

אי הגשת דוח

אי הגשת דוח במועד ללא אישור פקיד השומה, גורר הטלת קנסות או נוסף על כך ניתן להגיש נגד הנישום כתב אישום לבית המשפט, שכן אי הגשת דוח במועד היא עבירה על פי חוק.

פקיד השומה רשאי, במקרה של אי הגשת הדוח, לערוך שומה לפי מיטב השפיטה, כלומר לקבוע את ההכנסה החייבת ואת המס המגיע מהנישום לפי שיקול דעתו.