ביקורת ועריכת דוחות כספיים

ביקורת דוחות כספיים לחברות ומתן חוות דעת רואה חשבון מבקר -
הביקורת נעשית על ידי רואי החשבון שבמשרדנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל כנדרש בעת ביצוע ביקורת לחברות פרטיות.
מטרת הביקורת הנה מתן אפשרות לרואה החשבון המבקר לספק חוות דעתו על הדוחות הכספיים, כלומר לעדכן את המשתמשים בדוחות הכספיים כי אלו נערכו בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.

עריכת דוחות כספיים לחברות -
השירות ניתן על ידי רואה חשבון במשרדנו אשר מכיר את החברה ואת פעילותה ובהתאם יכול לערוך את דוחותיה הכספיים לפני הביקורת, עריכת הדוחות נעשית בהסתמך על הנהלת החשבונות של החברה בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.

הכנת דוחות התאמה למס הכנסה -
דוח התאמה למס נגזר מדוח רווח והפסד, עליו מבוצעות התאמות שונות על מנת להגיע להכנסה החייבת במס, בין אם מדובר ברווח הון, אחוזי פחת שונים או הוצאות לא מוכרות.
דוח ההתאמה למס מוגש למס הכנסה בגין שנת המס שחלפה.

אנו מספקים שירותי ביקורת ועריכת דוחות כספיים למגוון רחב של חברות בתחומים שונים, כגון נדל"ן, בנייה, השקעות וניהול נכסים, עמותות ומלכ"רים, הובלות ועוד...

אנו מלווים את החברה במהלך השנה בייעוץ ובטיפול שוטף מול רשויות המיסים.
במהלך השנה אנו עורכים דוחות ביניים והערכות מס לקראת סוף שנה.