רשם החברות

logoTaagidim

לקראת סוף השנה אנו מביאים בזאת את הנחיות רשם החברות בנוגע להשלכות סיווגן של חברות כ"חברה מפרה" עבור לקוחות שנישקל לגביהן ביצוע הליך פירוק חברה מרצון.

כ"כ מצורפת גם הודעת רשם החברות בנוגע להעברת חובות אגרה שנתית לגביה באמצעות "המרכז לגביית קנסות", המכוונת בשלב ראשון כנגד חברות "מפרות" (גביית חוב על ידי המרכז לגביית קנסות כוללת אפשרות לגביה מנהלית, בין היתר בדרך של הטלת עיקולים, וכן כרוכה בחיוב בהוצאות הגביה).

לשימת ליבכם, המרכז לגביית קנסות החל בפעולות גבייה ואף הוטלו כבר עיקולים על חשבונות בנק של חברות שסווגו "חברות מפרות" ברשם החברות.