פתיחת עסק ברשויות המס – מדריך

המוסד לביטוח לאומי

לאחר רישום העסק במע"מ ובמקביל לפתיחת תיק במס הכנסה יש להירשם כעצמאי במוסד לביטוח לאומי על ידי מילוי טופס 6101. ניתן לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי או לשלוח את הטופס בדואר רשום.
חשוב להדגיש כי הפנייה למס הכנסה ולביטוח לאומי חייבת להתבצע בסמוך עם רישום העסק במע"מ.
שיעור דמי ביטוח לאומי-
עוסק עצמאי משלם ביטוח לאומי ומס בריאות בשיעור כאמור בחוק (בשנת 2013)- 9.82% עד הכנסה חודשית של 5,279 שקל ו- 16.2% עד לתקרה חודשית של 42,435 שקל בחודש.

מבוטח העובד כשכיר וכעצמאי- כעובד שכיר יחויב עד לגובה התקרה החודשית כאמור לעיל וכעצמאי יחויב עד לתקרה החודשית לאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כעובד שכיר.
מבוטח המתאגד כחברה- לא משלם ביטוח לאומי ומס בריאות בגין הכנסות החברה, גם כאשר מושך את רווחי החברה באמצעות דיבידנד. ב
יטוח לאומי ומס בריאות משולם רק בגין השכר אשר המבוטח מקבל מהחברה.

ID-10050478

מס הכנסה

לאחר רישום העסק במע"מ יש לפתוח תיק במס הכנסה באמצעות טופס "פתיחת תיק עצמאי/ניכויים" (טופס 5329 - ניתן להורדה באינטנרט).
את הטופס ניתן לשלוח בדואר רשום או לפנות ישירות למשרד השומה באזור העסק.
במידה ובכוונת הנישום להעסיק עובדים, עליו לפתוח תיק ניכויים במס הכנסה (על ידי מילוי טופס 5329 כאמור).
עם פתיחת תיק הניכויים במס הכנסה, ייפתח תיק ניכויים גם במוסד לביטוח לאומי ויישלח למעסיק טופס בו עליו למלא את פרטי המעסיק והמועסקים.

רשימת מסמכים נדרשים לצורך פתיחת תיקים ברשויות:
עצמאי
יפוי כח למשרדנו - חתום מקורית.
חוזה שכירות/רכישה של מקום ניהול העסק או הצהרת הנישום בנוגע לדירת מגוריו.
אישור על חשבון בנק או צילום המחאה מחשבון העו"ש של הנישום.
צילום ת"ז של הנישום.
טופס פתיחת תיק מס הכנסה - חתום מקורית
טופס פתיחת תיק מעמ - חתום מקורית
טופס פתיחת תיק ביטוח לאומי
חברה
יפוי כח למשרדנו - חתום מקורית.
חוזה שכירות/רכישה על מיקום משרדי החברה או הצהרת הנישום בנוגע לדירת מגוריו.
אישור על חשבון בנק או צילום המחאה מחשבון העו"ש של הנישום.
תעודת רישום ברשם החברות או רשם האגודות/שותפויות+תקנון.
צילום ת"ז של מנהל ו/או בעל זכות חתימה בחברה.
פרוטוקול זכויות חתימה בישות הנרשמת.
תעודה/רשיון עיסוק או חוזה עבודה או חוזה התקשרויות.
טופס פתיחת תיק מס הכנסה - חתום מקורית + חותמת החברה
טופס פתיחת תיק מעמ - חתום מקורית + חותמת החברה

מס ערך מוסף

השלב הראשון תמיד הנו פתיחת תיק במשרדי מע"מ וזאת באמצעות טופס "רישום לצרכי מס ערך מוסף" (טופס 821). יש להגיע למשרדי מע"מ עם תעודת זהות, חוזה קניה/שכירות של מקום העסק (אם קיים) ואסמכתא על קיום חשבון בנק של העוסק.
חשוב לפתוח את התיק מיד עם התחלת הפעילות העסקית ולהקפיד לא לקבל תקבולים כלשהם לפני הרישום במע"מ. ניתן לשמור חשבוניות של הוצאות חצי שנה לפני רישום העסק במשרדי מע"מ.
"עוסק מורשה" או "עוסק פטור"
תחת הגדרת עוסק עצמאי ישנן שתי קטגוריות- "עוסק פטור" ו- "עוסק מורשה".
עוסק פטור- הנו פטור מתשלום מע"מ על הכנסותיו ולכן אינו גובה מע"מ בגין הכנסותיו,אינו רשאי לקבל החזר בגין רכיב המע"מ שבהוצאותיו ואינו נדרש לדווח באופן שוטף למשרדי מע"מ אלא לדיווח שנתי בלבד.
עוסק מורשה- חייב בתשלום מע"מ על הכנסותיו,רשאי להזדכות במע"מ על הוצאות ונדרש להעביר מידי חודש או חודשיים דיווח ותשלום למשרדי מע"מ.
סיווג העסק כעוסק מורשה או פטור נעשה על ידי רשויות המס בהתאם לשני קריטריונים:
1. מחזור עסקאות שנתי הנמוך מ"הסכום הקובע" (בשנת 2013- 77,993 שקל)
2. רשימה סגורה של מקצועות חופשיים שאינם יכולים להירשם כעוסק פטור ולפיכך יוגדרו כעוסקים מורשים בלבד וזאת גם אם מחזור הכנסותיהם נמוך מ"הסכום הקובע". בין המקצועות נכלל גם רופא.
קיימת חובה כללית על פיה עוסק פטור ו/או עוסק מורשה חייבים להוציא חשבונית עסקה.
עוסק מורשה, רשאי להוציא חשבונית מס במקום חשבונית עסקה.
את רכיב המע"מ אשר כלול בחשבונית מס ניתן לקזז לצרכי הדיווח לרשויות מע"מ בעוד שאת רכיב המע"מ הכלול בחשבונית עסקה לא ניתן לקזז.

ניהול שוטף

דיווח שוטף לרשויות חשוב להקפיד על דיווח ותשלום לרשויות במועד.

הדיווחים השוטפים כוללים: דיווח למע"מ בהתאם לדרישות החלות על כל עוסק, דיווח מקדמות לביטוח לאומי ומס הכנסה, דיווח ניכויים למס הכנסה ולביטוח לאומי על העסקת עובדים (במידת הצורך) והגשת דוח שנתי.

הצהרת הון- בעל מקצוע חופשי שנרשם לראשונה כעוסק צפוי להידרש להגיש הצהרת הון. את ההצהרה יש להגיש תוך 4 חודשים ממועד הדרישה. להצהרת ההון הראשונה חשיבות רבה ולפיכך רצוי להיעזר ברואה חשבון בעת הכנתה.

ניהול ספרי העסק כל אדם שיש לו הכנסה מעסק או משלח יד חייב לנהל ספרים. אופן ניהולם משתנה בהתאם לסוג העסק והיקפו ולמקצועות הרפואה כללים המיוחדים להם.

חשבון בנק ומסגרת אשראי מומלץ לפתוח ולנהל חשבון בנק עבור העסק בנפרד מהחשבון הפרטי. הדבר מאפשר בקרה וניהול תזרים המזומנים של העסק. יתרה מכך, רשויות המס דורשות את הפרדת החשבונות כאמור על מנת שניתן יהיה להכיר בהוצאות ובעמלות הבנקאיות לצרכי מס.

שירות תשלומים לרשויות המיסים

כחלק מהשירות של משרדנו, ניתן לבצע תשלומים לרשויות המיסים באמצעות מערכת מייצגים ממוחשבת המחוברת ישירות למחשבי רשות המיסים.
http://haguel.co.il/?p=407