מורה נבוכים ל-טופסי 161


מושגים:
זכאות לפיצויים – מי שעבד שנה אחת במקום עבודתו ופוטר. פיטורים סמוך לפני סוף שנת עבודה ראשונה, ייראו אותם כאילו נעשו מתוך כוונה להימנע מחובת תשלום פיצויי פיטורין ואין פיטורין כאלה פוגעים בזכות הפיצויים.
התפטרות כפיטורין- החוק מונה מס' סיבות אשר אם עובד התפטר בעטיין, עדיין יהיה זכאי לפיצויי פיטורין, ביניהם: עובדת לאחר לידה שהתפטרה על מנת לטפל בילדה, מצב בריאותי לקוי של העובד, הרעה מוחשית בתנאי העסקה, גיוס לכוחות הביטחון ועוד.
סעיף 14 – (לחוק פיצויי פיטורים) מאפשר למעביד ולעובד להגיע להסכם לפיו ההפקדות החודשיות של המעביד לקרן פנסיה או לקופת ביטוח על שם העובד יבואו במקום מחויבותו לתשלום פיצויי פיטורים (כולה או חלקה), ואילו העובד יהיה זכאי לסכומים אלה גם אם התפטר מרצונו, בלא שהתקיים בו תנאי אחר המזכה בפיצויי פיטורים. על רכיב הפיצויים בפנסיה חובה חל באופן אוטומטי סעיף 14.
גובה פיצויי הפיטורים – פיצויי הפיטורים מחושבים לפי המשכורת החודשית האחרונה של העובד, מוכפלת במספר שנות הוותק שלו. פקודת מס הכנסה מעניקה פטור ממס הכנסה למענק פרישה, שהוא מכלול התשלומים שניתנו לעובד עקב הפסקת עבודתו, ובהם בעיקר פיצויי הפיטורים. פטור זה מוגבל לתקרה בגובה משכורת חודש (עד לתקרה המתפרסמת ע"י מס הכנסה)

טפסי 161

טופס זה ימולא ע"י המעביד בשל כל עובד שכיר שפרש מעבודה, אם לעובד זכויות לפיצויים, קצבה או תגמולים בגין עבודתו.
כיום בעקבות חוק פנסיה חובה, לרובם המוחלט של העובדים יהיו זכויות לפיצויים, מכיוון שפנסיה חובה בהגדרה היא לפי סעיף 14.

המעביד רשאי לחשב בעצמו את סכום המענק הפטור ואת סכום הניכוי במקור מחלק המענק החייב, ולהורות בהתאם גם למשלמים אחרים כאשר:

א. העובד מילא את טופס 161א (הודעת עובד עקב פרישה מעבודה) במלואו – כולל חתימה על ההצהרה.
ב. העובד הצהיר בטופס כי לא היו לו פרישות נוספות ממעבידים אחרים, בתקופת עבודתו אצל המעביד.

ג. התקיימו אחד או יותר מהתנאים הבאים:
1. על פי חישובי המעביד, סכום כל המענקים שיקבל העובד, מכל המשלמים, אינו עולה על תקרת הפטור בפקודה.
2. המענק משולם על ידי המעביד ו/או על ידי משלם אחד נוסף מלבדו.
3. סכום מענק פטור משולם על ידי משלם אחד נוסף מלבד מעביד וכל יתר המשלמים מנכים מס בשיעור המירבי על-פי הפקודה.
4. סכום מענק פטור משולם על-ידי משלם אחד נוסף מלבד המעביד וכל יתר המשלמים הם קופות לקיצבה (כולל קרנות פנסיה), והעובד בחר ברצף קיצבה על מלא הסכומים הצבורים לרשותו בקופות אלו.

אם לא התקיימו התנאים הנ"ל, חובה לנכות מהמענק מס מירבי או לשלוח את העובד אל פקיד השומה לעריכת תיאום מס.