סיום העסקה


חשוב לדעת

המעביד רשאי לוותר על עבודתו של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת, לשלם לעובד בגין תקופה זו שכר מלא (פדיון הודעה מוקדמת) ולנתק את יחסי העובד-מעביד עימו באופן מיידי (לדוגמא: עובד שעבד במשך ארבע שנים במקום העבודה ופוטר בהודעה מוקדמת של שבוע, זכאי לפיצוי בגובה של 23 ימים, שכן על פי חוק מגיעה לו הודעה מוקדמת של חודש ימים).

במקרה שהמעסיק ויתר על נוכחותו של העובד, העובד זכאי לקבל הן תמורת הודעה מוקדמת והן פדיון חופשה שנתית, ללא אפשרות לחפיפה ביניהם.
במקרה של אי קיום חובת ההודעה המוקדמת ע"י העובד, רשאי המעביד לנכות מכל סכום שמגיע לעובד סכום השווה לשכר הרגיל שהיה מקבל עבור תקופת ההודעה המוקדמת שלא עבד בה.

היעדרות של אישה בעת חופשת לידה לא פוגעת בזכויותיה התלויות בוותק.
מכאן עולה כי בחישוב תקופת הודעה מוקדמת - לפיטורים או להתפטרות, צריך לקחת בחשבון גם את תקופת חופשת הלידה. מנגד, אין לקחת בחשבון תקופה של חופשה ללא תשלום.

מעסיק רשאי לקבוע בהסכם עבודה שהעובד זכאי ליותר ימי הודעה מוקדמת מהקבוע בחוק, אולם לא ניתן לקבוע את ההיפך- שהעובד יהיה חייב ביותר ימי הודעה מוקדמת מאשר בחוק. זאת מכיוון שחוק הודעה מוקדמת הוא חוק שלא ניתן לגרוע מהזכויות שנקבעות בו, אפילו לא בהסכמת הצדדים.

על מנת לפטר, בצורה תקינה, עובד מהעבודה יש לבצע מספר פעולות:

א. שימוע-
לא ניתן לפטר אדם ולפגוע בזכותו להמשיך בעבודתו בטרם שניתנה לו הזדמנות נאותה, הוגנת וסבירה להשמיע את טענותיו כנגד הכוונה לפטרו.
על-מנת ששימוע יהיה חוקי והוגן, הוא צריך לקיים את כל הדרישות הבאות:
1. זמן סביר לפני השימוע על המעסיק לתת לעובד את הנימוקים המלאים לבחינת האפשרות להפסקת העסקתו, ועליו לאפשר לעובד לעיין במידע ובמסמכים שהמעסיק מסתמך עליהם. אין די בטענות כלליות בדבר הפרות משמעת שביצע העובד, ויש להצביע על אירועים מסוימים ועל המועדים בהם אירעו, על-מנת שהעובד יוכל להתייחס.
2. במהלך השימוע המעסיק נדרש לתת לעובד הזדמנות הוגנת להשמיע את טענותיו בעניינים שהעלה המעסיק, ולשמוע את דבריו בפתיחות ומתוך נכונות לייחס להם חשיבות, ולא רק כדי לצאת ידי חובה, לאחר שההחלטה כבר התקבלה.
3. לעובד יש זכות להיות מיוצג על ידי עורך דין בשימוע.
4. אם יש במקום עבודה ועד עובדים, נציג הוועד רשאי להשתתף בשימוע, אם העובד מעוניין בכך.

עובד שפוטר ללא שימוע או בהליך שימוע לקוי, רשאי לתבוע את המעסיק בבית הדין לעבודה ולבקש מבית הדין לבטל את הפיטורים, או לחלופין לתבוע פיצוי בגין הליך פיטורים לא תקין.

ב. מכתב פיטורים והודעה מוקדמת
ניסוח של מכתב פיטורין צריך לכלול מספר נושאים:
א. תאריך הוצאת מכתב הפיטורין – בכל מכתב פיטורין יש לציין את התאריך שבו הוצא המכתב.
ב. תאריך כניסת הפיטורין לתוקף – יש לכלול את תאריך כניסת הפיטורין לתוקף.
יש מעסיקים אשר מאריכים את תקופת ההודעה המוקדמת ומאפשרים למפוטר לעבור מספר ימים נוסף (לרוב עד סוף החודש הרלוונטי).
ג. סיבת הפיטורין – סעיף זה הינו סעיף אשר רבים מהמעסיקים נמנעים מלפרט אותו. הסיבה לכך היא שבמקרה של סכסוך עם העובד המפוטר, הוא יוכל לטעון כי הפיטורין אינם תקפים וסיבת הפיטורין איננה מוצדקת.
סעיף זה איננו סעיף חובה ואם המעסיק חושש ממקרה שכזה, רצוי לא לפרט את הסיבה.
ד. סיום העסקה מול סיום הגעה לעבודה – ראו נושא ההודעה המוקדמת.
ה. ברכת הצלחה – כדאי לסיים את המכתב בנימה אישית אך רשמית דוגמת "אני מאחל לך הצלחה רבה בהמשך דרכך". הרגישות של המפוטר הינה גבוה וגל מילת עידוד מצלצלת היטב לאוזניו הגם שהינה מגיעה בנסיבות לא פשוטות.

הודעה מוקדמת
מעסיקים המעוניינים לפטר עובד, ועובדים המעוניינים להתפטר מעבודתם, מחוייבים לתת הודעה מוקדמת בכתב.
• יחסי העובד-מעביד בין הצדדים מסתיימים עם תום תקופת ההודעה המוקדמת (כלומר, בסיום יחסי העבודה בפועל(.
• במהלך התקופה שמרגע מתן הודעת הפיטורין/ההתפטרות ועד סיום העבודה,
המעסיק חייב להעניק לעובד את כל תנאי העבודה שהיה זכאי להם לפני כן.
העובד מחויב במהלך אותה תקופה להעמיד את עצמו לרשות העבודה ולהמשיך לעבוד באותו היקף ובאותה רצינות, כפי שנדרשו ממנו לפני כן.
• יש להודיע על פיטורים או התפטרות בכתב ומראש, בהתאם לפרק הזמן שבו
הועסק העובד במקום העבודה.

במקרה של הפרת הזכות על הודעה מוקדמת:
מעסיק שלא נתן התראה מוקדמת לעובד לגבי פיטוריו, ישלם לעובד פיצוי השווה לשכר הרגיל שהיה צריך לשלם לו בתקופת ההודעה המוקדמת.
עובד שלא נתן התראה מוקדמת למעסיק לגבי התפטרותו, ישלם למעסיק פיצוי בגובה השווה לשכר הרגיל שהיה זכאי לו בתקופת ההודעה המוקדמת.
• תקופת ההודעה המוקדמת נקבעת בהתאם לוותק שנצבר במקום העבודה.
עובד חודשי:
עובד בעל ותק של שנת עבודה אחת ואילך זכאי/מחויב להודעה מוקדמת של חודש ימים.
עובד בעל ותק של פחות משנת עבודה זכאי/מחויב ליום הודעה מוקדמת בגין כל אחד מששת חודשי העבודה הראשונים, ויומיים וחצי בגין כל חודש נוסף עד למקסימום של שלושה שבועות.
עובד יומי/שעתי:
עובד בעל ותק של עד שנה זכאי/מחויב ליום הודעה מוקדמת בגין כל חודש עבודה.
עובד במהלך שנת עבודתו השנייה זכאי/מחויב לתקופת הודעה מוקדמת של
14 יום בתוספת יום נוסף בגין כל שני חודשי עבודה.
עובד בשנת עבודתו השלישית זכאי/מחויב ל-21 יום בתוספת יום נוסף בגין כל שני חודשי עבודה.
עובד בעל ותק של שלוש שנים ומעלה זכאי/מחויב להודעה מוקדמת של חודש ימים.

ג. אישור על תקופת העסקה
על-פי סעיף 8 לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, בסיום תקופת ההעסקה של עובד אצל מעביד, המעביד חייב לתת לעובד אישור בכתב המפרט את תחילת וסיום יחסי העובד-מעביד ביניהם (מכתב סיום העסקה.)
האישור אמור להינתן באופן אוטומטי על-ידי המעסיק, בתוך 14 יום מיום העבודה האחרון של העובד.
במקרה שהעובד מעוניין לקבל את האישור מוקדם יותר, עליו לבקש זאת מהמעביד בכתב,
ובמקרה כזה על המעביד לספק את האישור תוך שבעה ימים מיום דרישת העובד.