שכר מינימום

רכיבי השכר המובאים בחישוב שכר המינימום

שכר עבודה לעניין חישוב שכר המינימום הוא השכר ברוטו, לפני ניכויים (כגון: מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות, חלקו של העובד בקרן השתלמות או בביטוח הפנסיוני וכיו"ב).
שכר זה כולל: שכר יסוד או משולב, מתוספות יוקר ומתוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו.
אינו כולל תוספות אשר נקבע בחוק שאסור לכלול אותן, כגון:
תוספת משפחה, תוספת ותק, תוספת בשל עבודה במשמרות, פרמיה מדודה, מוסכמת, קבועה או קבוצתית, משכורת י"ג, מענקים על בסיס שנתי והחזר הוצאות, לרבות החזר הוצאות כלכלה, אש"ל ונסיעות שמשלם המעסיק.

החל מה-01.04.2015 נלקחות בחשבון לחישוב שכר המינימום גם תוספות שכר שנקבע לגביהן בחוזה עבודה, בהסכם קיבוצי או בהסדר (קיבוצי או אישי), כי הן לא תובאנה בחשבון בעת חישוב שכר המינימום (בחישוב שכר המינימום עד ל-31.03.2015, תוספות שכר אלה לא נלקחו בחשבון).

בשל העובדה שהחל מאפריל 2015, רכיבי שכר שבעבר לא הובאו בחשבון לצורך שכר המינימום, מובאים כעת בחשבון, ייתכן ששכרם של עובדים מסוימים באפריל 2015 ואילך לא יהיה גבוה משכרם הקודם, למרות העלאת גובה שכר המינימום.

על פי הסכם בין ההסתדרות החדשה לנשיאות הארגונים העסקיים במגזר הפרטי החל מיום 01.04.2018 יעמוד שכר המינימום במגזר הפרטי בלבד על 52% מהשכר הממוצע, ולא פחות מ-5,000 ש"ח לחודש.

העלאת שכר המינימום הכללי במשק אינה מעלה באופן אוטומטי את שכר המינימום של מגזרים שונים שבהם נקבע שכר מינימום גבוה יותר, למשל עובדי שמירה ואבטחה או עובדי אולמות וגני אירועים. עובדים אלה ימשיכו לקבל את שכר המינימום הקבוע בצווי ההרחבה החלים עליהם, כל עוד שכר זה אינו נמוך משכר המינימום הכללי במשק. (ברגע ששכר המינימום הכללי יעלה מעבר לשכר המינימום המיוחד שנקבע לכל אחד ממגזרים אלה, יהיו העובדים זכאים לשכר המינימום הכללי, שיהיה הגבוה יותר מבין שני הסכומים).

בדומה לכך, העלאת שכר המינימום אינה מעלה אוטומטית את שכרם של עובדים המשתכרים כל שכר הגבוה משכר המינימום (כל עוד שכרם אינו נמוך משכר המינימום).

חשוב לדעת

מספר השעות במשרה מלאה הינו עד 186 שעות חודשיות.

החובה לשלם שכר מינימום חלה על כל שעות העבודה של העובד, כולל:
השעות הנוספות - עבור שעות נוספות זכאי עובד לגמול עבור שעות נוספות בנוסף לשכר הבסיס שחייב להיות לפחות בגובה שכר המינימום.

תקופת הכשרה, התלמדות, השתלמות הכנה למשמרת וכל תקופה שהעובד נדרש להימצא במקום העבודה - חובה לשלם עבור תקופות אלה גם אם העובד לא הועסק לאחריהן או גם אם הסכים לעבוד בשכר נמוך משכר המינימום או ללא שכר כלל. להרחבה ראו תשלום שכר עבור תקופת התלמדות, הכשרה, השתלמות או הכנות למשמרת.

הזכות לשכר מינימום היא זכות שהעובד לא רשאי לוותר עליה. לכן, עובד שנאלץ להסכים לשכר נמוך משכר מינימום, בגלל חוסר הבנה או בלחץ המעסיק, אין להסכמה שלו תוקף מחייב בבית משפט או בכלל, והמעסיק עדיין חייב לשלם לו לפחות שכר מינימום.
מומלץ לעובדים המשתכרים שכר מינימום (או שכר הקרוב לשכר המינימום) לבדוק את זכאותם למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי).
לפי סעיף 6ב לחוק שכר מינימום, המעסיק חייב להציג מודעה, המפרטת את עיקרי זכויות העובד לפי חוק שכר מינימום במקום העבודה במקום בולט לעין.
אי תשלום שכר מינימום או איחור במועד תשלום השכר (כאשר מדובר בשכר מינימום) מהווה עבירה פלילית.
עובד זכאי לפחות לשכר מינימום גם בתקופת התלמדות/הכשרה/ניסיון.

עובד המקבל שכר על בסיס עמלות או בונוסים, זכאי לשכר מינימום.
משמעות הדבר היא כי אם העמלות או הבונוסים שקיבל במהלך חודש מסוים נמוכים משכר המינימום, על המעסיק להשלים את השכר לפחות לגובה שכר מינימום.